مد پایداری

مُد سازگار با محیط زیست

/sustainable-fashion

مد پایدار بخشی از روند بزرگ طراحی سازگار با محیط زیست به‌شمار می‌رود که مطابق آن محصول، با در نظر گرفتن اثرات زیست ‌محیطی و اجتماعی که به جا خواهد گذاشت ساخته می‌شود و سعی این روش طراحی بر این است که تا حد امکان تأثیرات تخریب کنندهٔ عملکردهای انسانی در محیط طبیعی کاهش یابد به عنوان مثال چگونگی میزان کاهش وزن محصولات برای کاستن از انتشار کربن در محیط و حفظ منابع طبیعی و بقای محیط زیست را مد نظر قرار می‌دهند.