شناخت کامل مانتو

مانتو

/blog-manteau

مانتو، کلمه ای است فرانسوی که آن را رو پوش و یا پوشاکی می نامند که بر روی لباس های دیگر، پوشیده می شود. هنوز مشخص نیست که برای اولین بار، مانتو توسط آقایان استفاده شده است و یا خانم ها اما مطابق با سندهای تاریخی موجود، اولین بار، مانتو توسط خانم ها استفاده شده است.