گام کروماتیک

گام کروماتیک گامی است که تمامی ۱۲ نت گام معتدل غربی را شامل می‌شود. تمام نت‌های این گام نیم ‌پرده با یکدیگر فاصله دارند.

Chromatic-scale.png

گام کروماتیک بر دو نوع است:

  1. کروماتیک ملودیک: از یک نوت به نوت بعد (به فاصله یک پرده) ابتدا نیم پرده کروماتیک، سپس نیم پرده دیاتونیک می‌آید.
  2. کروماتیک هارمونیک: از یک نوت به نوت بعد (به فاصله یک پرده) ابتدا نیم پرده دیاتونیک، سپس نیم پرده کروماتیک میآید.

تمام گام‌های دیگر در سنت موسیقی غربی زیرمجموعهٔ این گام هستند.